gbru

Studia Licencjackie

 

LOGISTYKA

ORGANIZACJA STUDIÓW


Studia I stopnia na kierunku: Logistyka trwają 6 semestrów.

Kandydaci mogą wybrać jeden z dwóch trybów studiowania:

 • Studia stacjonarne (dzienne) - zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, w formie wykładów, ćwiczeń, lektoratów, konwersatoriów.
 • Studia niestacjonarne (zaoczne) - zajęcia odbywają się co dwa tygodnie, w grupach sobotnio-niedzielnych, w formie wykładów, ćwiczeń, lektoratów i konwersatoriów.


WYBRANE PRZEDMIOTY

 

Przedmioty ogólne
Przedmioty podstawowe Przedmioty kierunkowe
 • Technologie informacyjne
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Podstawy socjologii
 • Język obcy
 • Towaroznawstwo
 • Logistyka zaopatrzenia i gospodarka magazynowa
 • Logistyka dystrybucji
 • Ekologistyka
 • Projektowanie procesów logistycznych
 • Zarządzanie logistyką
 • Spedycja międzynarodowa
 • Logistyka miejska
 • Usługi logistyczne

 


SYLWETKA ABSOLWENTA


SYLWETKA ABSOLWENTA

Studia licencjackie na kierunku logistyka łączą przygotowanie absolwenta z zakresu nauk społecznych w obrębie nauk o zarządzaniu, ekonomii, finansów oraz towaroznawstwa z przygotowaniem w zakresie nauk technicznych.

Absolwent kierunku logistyka jest przygotowany do realizacji zadań w różnych obszarach wykorzystania koncepcji  i narzędzi logistyki oraz do tworzenia nowych rozwiązań logistycznych w obszarach określonych specjalnościami: Zarządzanie logistyką, Spedycja międzynarodowa, Logistyka miejska oraz Usługi logistyczne.

Student zdobywa wiedzę z nauk społecznych i technicznych  niezbędną do analizy systemów i procesów logistycznych. Wiedza ta stanowi bazę dla wiedzy ogólnologistycznej obejmującej zagadnienia: towaroznawstwa w logistyce, zarządzania łańcuchami dostaw, ekonomiki i organizacji transportu, logistyki zaopatrzenia i gospodarki magazynowej, logistyki dystrybucji, ekologistyki, systemów informatycznych w logistyce oraz specjalistycznej charakterystycznej dla studiowanej specjalności. Absolwent studiów licencjackich rozumie zarówno twórczą jak i usługową (wspierającą, zabezpieczającą) rolę logistyki  w rozwoju różnych dziedzin życia i działalności człowieka. Potrafi także pracować w interdyscyplinarnych zespołach ekspertów oraz zarządzać logistyką przedsiębiorstwa. Studia na kierunku logistyka dają możliwość zatrudnienia w działach logistyki małych, średnich i dużych przedsiębiorstw różnych sektorów gospodarki oraz w firmach (przedsiębiortwach) świadczących kompleksowe usługi logistyczne (TSL, KEP). Wiedza z zakresu nauk społecznych pozwala również absolwentowi na podjęcie samodzielnej działalności gospodarczej. Absolwent tych studiów będzie również potrafił kierować zespołami ludzkimi oraz tworzyć miejsca pracy na rynku logistycznym. Absolwent będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na tym samym bądź pokrewnych kierunkach studiów.

 WYBRANE STANOWISKA PRACY ABSOLWENTÓW KIERUNKU LOGISTYKA:

 •     specjalista lub analityk ds. logistyki;
 •     specjalista ds. informacji w logistyce;
 •     specjalista ds. sprzedaży rozwiązań logistycznych;
 •     specjalista ds. kontroli jakości i terminowości;
 •     logistyk ds. procesów produkcyjnych;
 •     specjalista ds. transportu, importu oraz eksportu;
 •     dyspozytor międzynarodowy;
 •     planista zakupów i transportu;
 •     asystent ds. transportu międzynarodowego;
 •     specjalista ds. logistyki lotnictwa


 

 BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE 

ORGANIZACJA STUDIÓW


Studia I stopnia (licencjackie) na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne trwają 6 semestrów i kończą się nadaniem tytułu LICENCJATA.

Osoby zapisujące się na zajęcia na naszym Wydziale mogą wybrać jeden z dwóch trybów studiowania:

Studia stacjonarne (dzienne) - zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, w formie wykładów, ćwiczeń, lektoratów, konwersatoriów.

Studia niestacjonarne (zaoczne) - zajęcia odbywają się co dwa tygodnie, w grupach sobotnio-niedzielnych, w formie wykładów, ćwiczeń, lektoratów i konwersatoriów.

WYBRANE PRZEDMIOTY

WYBRANE PRZEDMIOTY PROWADZONE NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE  (STUDIA LICENCJACKIE):

Przedmioty ogólne
Przedmioty podstawowe Przedmioty kierunkowe
Podstawa psychologii
Ochrona własności intelektualnej
Język obcy
Kryminologia i kryminalistyka
Bezpieczeństwo społeczne
Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy państwowych
Prawo karne i wykroczeń
Zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego
Bezpieczeństwo imprez masowych
Służby bezpieczeństwa i porządku publicznego
Logistyka w sytuacjach kryzysowych

Przedmioty ogólne:  przygotowujące wiedzę ogólną do studiowania, charakterystyczne dla całej uczelni
Przedmioty podstawowe:  ugruntowują podstawy wiedzy i są charakterystyczne dla danej dziedziny wiedzy
Przedmioty kierunkowe:  kształcące w ramach wybranego kierunku: Bezpieczeństwo narodowe

 

SYLWETKA ABSOLWENTA


Dzięki oferowanym w programie przedmiotom o treściach podstawowych i kierunkowych oraz szczegółowej wiedzy specjalizacyjnej, po ukończeniu studiów nabędziesz wiedzę oraz kompetencje umożliwiające podejmowanie pracy w instytucjach i organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem państwa. Dyplom studiów otworzy przed Tobą szansę objęcia odpowiedzialnych stanowisk kierowniczych w organizacjach administracji państwowej i samorządowej w zakresie bezpieczeństwa narodowego, w sztabach zarządzania antykryzysowego oraz w służbach mundurowych (takich jak Policja, Straż Graniczna, Biuro Ochrony Rządu).

Jako absolwent tego kierunku będziesz posiadał wiele umiejętności, które pozwolą Ci na efektywne konkurowanie na rynku pracy. Przede wszystkim będą to umiejętności menedżerskie, uprawniające do kierowania procesami bezpieczeństwa na różnych szczeblach administracji rządowej i samorządowej. Nabędziesz również wiedzę z zakresu administracji oraz nowych technologii, która pozwoli Ci doskonale orientować się w środowisku prawnym oraz informatycznym bezpieczeństwa.

Kształcąc naszych studentów, kładziemy również nacisk na to, by po ukończeniu studiów posiadali zdolności kreatywnego, innowacyjnego myślenia, mobilności, elastyczności oraz umiejętności samokształcenia, samorozwoju i rozbudzania zainteresowań poznawczych u ludzi z którymi współpracują.


WYBRANE MIEJSCA PRACY ABSOLWENTÓW KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE: 

 • służby mundurowe (m.in. Policja, Straż Graniczna, Straż Pożarna, Wojsko Polskie, Straż Miejska i Gminna);
 • Biuro Ochrony Rządu;
 • wydziały zarządzania kryzysowego;
 • firmy ochrony osób i mienia;
 • firmy ochrony danych osobowych;
 • urzędy obronne różnego szczebla;
 • pozostałe struktury zajmujące się bezpieczeństwem w administracji państwowej, lokalnej oraz w organizacjach pozarządowych.

 

 

 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

ORGANIZACJA STUDIÓWStudia I stopnia (licencjackie) na kierunku Bezpieczeństwo narodowe trwają 6 semestrów.


Osoby zapisujące się na zajęcia na naszym Wydziale mogą wybrać jeden z dwóch trybów studiowania:

Studia stacjonarne (dzienne) - zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, w formie wykładów, ćwiczeń, lektoratów, konwersatoriów.

Studia niestacjonarne (zaoczne) - zajęcia odbywają się co dwa tygodnie, w grupach sobotnio-niedzielnych, w formie wykładów, ćwiczeń, lektoratów i konwersatoriów.

 

WYBRANE PRZEDMIOTY

WYBRANE PRZEDMIOTY PROWADZONE NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE (STUDIA LICENCJACKIE):

Przedmioty ogólne
Przedmioty podstawowe Przedmioty kierunkowe
Etyka 
Podstawy socjologii
Ochrona własności intelektualnej
Język obcy
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa
Systemy bezpieczeństwa narodowego
Zarządzanie kryzysowe
Bezpieczeństwo informacji
Zagrożenie bezpieczeństwa powszechnego
Zarządzanie ryzykiem i metodyka oceny ryzyka
Zarządzanie informacjami niejawnymi

Przedmioty ogólne:  przygotowujące wiedzę ogólną do studiowania, charakterystyczne dla całej uczelni
Przedmioty podstawowe:  ugruntowują podstawy wiedzy i są charakterystyczne dla danej dziedziny wiedzy
Przedmioty kierunkowe:  kształcące w ramach wybranego kierunku: Bezpieczeństwo narodowe

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

 

Dzięki oferowanym w programie przedmiotom o treściach podstawowych i kierunkowych oraz szczegółowej wiedzy specjalizacyjnej, po ukończeniu studiów nabędziesz wiedzę oraz kompetencje umożliwiające podejmowanie pracy w instytucjach i organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem państwa. Dyplom studiów otworzy przed Tobą szansę objęcia odpowiedzialnych stanowisk kierowniczych w organizacjach administracji państwowej i samorządowej w zakresie bezpieczeństwa narodowego, w sztabach zarządzania antykryzysowego oraz w służbach mundurowych (takich jak Policja, Straż Graniczna, Biuro Ochrony Rządu).

Jako absolwent tego kierunku będziesz posiadał wiele umiejętności, które pozwolą Ci na efektywne konkurowanie na rynku pracy. Przede wszystkim będą to umiejętności menedżerskie, uprawniające do kierowania procesami bezpieczeństwa na różnych szczeblach administracji rządowej i samorządowej. Nabędziesz również wiedzę z zakresu administracji oraz nowych technologii, która pozwoli Ci doskonale orientować się w środowisku prawnym oraz informatycznym bezpieczeństwa.

Kształcąc naszych studentów, kładziemy również nacisk na to, by po ukończeniu studiów posiadali zdolności kreatywnego, innowacyjnego myślenia, mobilności, elastyczności oraz umiejętności samokształcenia, samorozwoju i rozbudzania zainteresowań poznawczych u ludzi z którymi współpracują.


WYBRANE MIEJSCA PRACY ABSOLWENTÓW KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE: 

 • służby mundurowe (m.in. Policja, Straż Graniczna, Straż Pożarna, Wojsko Polskie, Straż Miejska i Gminna);
 • Biuro Ochrony Rządu;
 • wydziały zarządzania kryzysowego;
 • firmy ochrony osób i mienia;
 • firmy ochrony danych osobowych;
 • urzędy obronne różnego szczebla;
 • pozostałe struktury zajmujące się bezpieczeństwem w administracji państwowej, lokalnej oraz w organizacjach pozarządowych.

 

 

 

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

ORGANIZACJA STUDIÓWStudia I stopnia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna trwają 6 semestrów. Osoby zapisujące się na zajęcia na naszym Wydziale mogą wybrać jeden z dwóch trybów studiowania:

Studia stacjonarne (dzienne) - zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, w formie wykładów, ćwiczeń, lektoratów, konwersatoriów.

Studia niestacjonarne (zaoczne) - zajęcia odbywają się co dwa tygodnie, w grupach sobotnio-niedzielnych, w formie wykładów, ćwiczeń, lektoratów i konwersatoriów.

 

WYBRANE PRZEDMIOTY
WYBRANE PRZEDMIOTY OGÓLNE, PODSTAWOWE I KIERUNKOWE NA KIERUNKU DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
:

Przedmioty ogólne
Przedmioty podstawowe

 

Przedmioty kierunkowe
Etyka i kultura prawna
Ochrona własności intelektualnej
Podstawy psychologii
Nauki o komunikowaniu
Historia Polski XX w.
Socjologia
Współczesne systemy polityczne
Gatunki dziennikarskie
Warsztaty dziennikarskie prasowe
Warsztaty dziennikarskie radiowe
Public relations
Dziennikarskie źródła informacji
Polski system medialny
Prawo mediów

Przedmioty ogólne:  przygotowujące wiedzę ogólną do studiowania, charakterystyczne dla całej uczelni
Przedmioty podstawowe:  ugruntowują podstawy wiedzy i są charakterystyczne dla danej dziedziny wiedzy
Przedmioty kierunkowe:  kształcące w ramach wybranego kierunku: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

 

SYLWETKA ABSOLWENTA
Studia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna otwierają możliwości pracy i kariery w mediach tradycyjnych (prasie, radiu, telewizji), w tzw. „nowych mediach” (internet, telefonia komórkowa, platformy cyfrowe), a także we wszystkich instytucjach i firmach zajmujących się kontaktami z mediami oraz gromadzeniem, przetwarzaniem i upowszechnianiem informacji (public relations, reklama, agencje prasowe itp.).

Jako absolwent tego kierunku zdobędziesz ogólną wiedzę dającą przygotowanie do wykonywania zawodu dziennikarza oraz specjalisty z zakresu komunikowania społecznego. Będziesz posiadał również wysokie przygotowanie ogólnohumanistyczne, które możesz wykorzystać do pracy w instytucjach kultury, wydawnictwach, redakcjach czasopism oraz środkach masowego przekazu.

Dzięki temu, iż w naszym procesie edukacyjnym ważne miejsce, obok wykładów, zajmują konwersatoria i warsztaty oraz praktyki zawodowe (realizowane m. in. w znanych mediach, agencjach reklamowych i działach public relations), absolwenci będą osobami doskonale przygotowanymi do zawodu. Nasz proces kształcenia jest również ukierunkowany na to, by wykształcić takie umiejętności jak: kreatywność oraz zdolność odnajdywania się w wymagającej szybkiego dostosowania się pracy w mediach. Jednocześnie staramy się, aby nasi absolwenci doskonale radzili sobie z nowymi technologiami, w tym w szczególności z grafiką komputerową, obsługą multimediów oraz programami edytorskimi.


WYBRANE MIEJSCA I STANOWISKA PRACY ABSOLWENTÓW KIERUNKU DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA:


 • dziennikarz radiowy, telewizyjny, prasowy;
 • rzecznik prasowy;
 • specjalista ds. promocji;
 • mass media (prasa, radio, telewizja, portale i wortale internetowe, telefonia komórkowa);
 • agencje reklamowe, agencje i działy public relations, agencje marketingowe;
 • firmy doradcze i konsultingowe w zakresie wizerunku, autoprezentacji oraz kampanii wyborczych;
 • działy firm i instytucji odpowiedzialne za kontakty z mediami;
 • przedstawicielstwa handlowe oraz firmy odpowiedzialne za kontakty z klientami;
 • wydawnictwa prasowe, książkowe i fotograficzne;
 • służby prasowe instytucji europejskich;
 • serwisy i agencje informacyjne.

 

ADMINISTRACJA

ORGANIZACJA STUDIÓWStudia I stopnia na kierunku Administracja trwają 6 semestrów.


Osoby zapisujące się na zajęcia na naszym Wydziale mogą wybrać jeden z dwóch trybów studiowania:

Studia stacjonarne (dzienne) - zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, w formie wykładów, ćwiczeń, lektoratów, konwersatoriów.
Studia niestacjonarne (zaoczne)
 - zajęcia odbywają się co dwa tygodnie, w grupach sobotnio-niedzielnych, w formie wykładów, ćwiczeń, lektoratów i konwersatoriów. 

WYBRANE PRZEDMIOTY
WYBRANE PRZEDMIOTY OGÓLNE, PODSTAWOWE I KIERUNKOWE NA KIERUNKU ADMINISTRACJA (I STOPIEŃ):

Przedmioty ogólne
Przedmioty podstawowe  
Podstawa prawa
Podstawy psychologii
Ochrona własności intelektualnej
Podstawy ekonomii
Język obcy
Historia administracji
Prawo administracyjne
Zamówienia publiczne
Komunikacja społeczna w administracji
 


Przedmioty ogólne:  przygotowujące wiedzę ogólną do studiowania, charakterystyczne dla całej uczelni
Przedmioty podstawowe:  ugruntowują podstawy wiedzy i są charakterystyczne dla danej dziedziny wiedzy
Przedmioty kierunkowe:  kształcące w ramach wybranego kierunku: Administracja

SYLWETKA ABSOLWENTAAbsolwenci kierunku Administracja to osoby, które posiadają szeroką wiedzę z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza z zakresu nauk o prawie i administracji, nauk ekonomicznych oraz socjologicznych. 
Kluczowym obszarem zawodowym, do którego przygotowywani są nasi studenci jest szeroko pojęta administracja. Nie oznacza to, jednak iż nasze studia przygotują jedynie do typowej pracy urzędniczej. Po ich ukończeniu możesz również zajmować stanowiska analityczne, operacyjne, a także menedżerskie, związane z efektywnym zarządzaniem instytucjami rządowymi i samorządowymi. Studia przygotowują również do pracy w prywatnych firmach związanych z podmiotami publicznymi, a także w organizacjach międzynarodowych i pozarządowych.

Jako Absolwent tego kierunku, oprócz wiedzy z szeroko rozumianej administracji, będziesz również posiadał umiejętności z zakresu interpretacji prawa, pracy zespołowej, kreatywnego myślenia,  skutecznego negocjowania i komunikowania, a także będziesz potrafił podjąć i prowadzić własną działalność gospodarczą.

WYBRANE MIEJSCA I STANOWISKA PRACY ABSOLWENTÓW KIERUNKU ADMINISTRACJA:

 • administracja publiczna (rządowa i samorządowa);
 • organizacje międzynarodowe oraz instytucje Unii Europejskiej;
 • organizacje pozarządowe współpracujące z administracją publiczną;
 • kierownicze stanowiska w służbie cywilnej;
 • urzędy pracy, urzędy skarbowe, sądy;
 • firmy doradcze i konsultingowe;
 • służby porządku publicznego (Policja, Straż Graniczna, Straż Miejska i Gminna);
 • ekspert ds. podatków;
 • doradca finansowy;
 • instytucje służb dyplomatycznych i konsularnych;
 • specjalista ds. wykorzystywania rozwiązań informatycznych w administracji.

 

Facebook - News