gbru

Informatyka - kierunek z perspektywą dobrze płatnej pracy

informatykaStudia na kierunku Informatyka  łączą przygotowanie z dyscyplin nauk technicznych takich jak: informatyka i telekomunikacja z  przygotowaniem w zakresie nauk o zarządzaniu. Absolwent kierunku Informatyka jest przygotowany i posiada kompetencje do tworzenia nowych i wykorzystania istniejących rozwiązań informatycznych. Student zdobywa wiedzę niezbędną do analizy systemów, zjawisk i procesów. Wybór tego kierunku gwarantuje zatrudnienie w przyszłości, wysokie płace i dobrą orientację w nowych technologiach.

  

  

  

 

 

  

  

  

 Absolwent kierunku Informatyka:

 • Umie projektować systemy informatyczne.
 • Potrafi tworzyć oprogramowanie.
 • Umie projektować aplikacje i strony internetowe.
 • Zna zasady tworzenia rozwiązań z wykorzystaniem multimedialnych i graficznych możliwości informatyki.
 • Zna zasady bezpiecznego administrowania stroną internetową.
 • Umie projektować przewodowe i bezprzewodowe sieci teleinformatyczne.
 • Rozumie usługową rolę informatyki i potrafi współpracować ze specjalistami z różnych dyscyplin.
 • Jest przygotowany do samodzielnego rozwiązywania zadań inżynierskich.
 • Potrafi zorganizować zespoły projektowe i nimi kierować.
 • Potrafi administrować komputerowymi systemami wspomagania zarządzania.
 • Jest przygotowany do rozwiązywania nietypowych problemów informatycznych.
 • Zna sposoby rozwiązania problemów standardowych.
 • Potrafi zapewnić ochronę informacji w systemach informatycznych.
 • Zna i potrafi stosować zasady rozpoczynania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej w obszarze informatyki.

 

 Studia I Stopnia Licencjackie

W trakcie studiów student zapozna się z podstawowymi metodami programowania (strukturalnego, obiektowego i mobilnego) wykorzystywanymi w najnowszych technologiach. Dzięki tej wiedzy absolwent będzie potrafił pisać programy dla stacjonarnych i mobilnych systemów teleinformatycznych (wykorzystywanych w tabletach i smartfonach), co ułatwi mu w przyszłości znalezienie pracy w charakterze programisty i/lub administratora systemów informatycznych. 
Specjalność w której studenci zajmą się cyfrową fotografią i filmem oraz cyfrową obróbką dźwięku. Student w trakcie zajęć nauczy się obsługiwania sprzętu i oprogramowania multimedialnego. Znajdzie pracę w charakterze specjalisty ds. rozwiązań multimedialnych dla celów biznesowych, marketingowych, dydaktycznych i innych. 
Wybierając tę specjalność student nauczy się tworzyć bezpieczne strony internetowe, pisać aplikacje internetowe i administrować serwisem www. Absolwenci znajdą pracę w charakterze webmastera i/lub programisty aplikacji internetowych.
W trakcie zajęć student nauczy się zarządzać bezpieczeństwem sieci internetowej i administrowaniem sieciami komputerowymi. Będzie potrafił zarządzać sieciami teleinformatycznymi na poziomie upoważniającym do zajęcia stanowiska administratora sieci teleinformatycznych i/lub administratora bezpieczeństwa teleinformatycznego.
Absolwent będzie przygotowany do obsługi systemów informatycznych używanych w administracji i platformy usług administracji publicznej. Pozwoli mu to efektywnie pracować w charakterze specjalisty informatyka i/lub administratora systemów informatycznych urzędów administracji.
  Studia I Stopnia Inżynierskie
W trakcie studiów student nabędzie umiejętności projektowania i programowania systemów informatycznych przy wykorzystaniu metodyki strukturalnej i obiektowej. Będzie też umiał tworzyć aplikacje internetowe. Będzie potrafił dokonać analizy potrzeb informacyjnych przedsiębiorstwa lub instytucji, stworzyć projekt i oprogramować systemy teleinformatyczne, dzięki czemu może być zatrudniony na stanowiskach projektanta systemów informatycznych, analityka systemowego, programisty i/lub administratora systemów informatycznych.
 Studenci tej specjalności będą potrafili wykonać audyt bezpieczeństwa informacyjnego oraz projektować sieci komputerowe, konfigurować je i nimi zarządzać. Nabędą umiejętności zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa sieciom komputerowym. Dzięki temu absolwenci będą mogli podjąć pracę w charakterze projektanta bezpiecznych sieci komputerowych, administratora sieci teleinformatycznych, administratora bezpieczeństwa teleinformatycznego.
Studenci będą potrafili projektować, programować i użytkować systemy informacji geograficznej. Absolwenci znajdą pracę w charakterze programisty i/lub administratora systemów informacji geograficznej (przestrzennej) w instytucjach i urzędach w działach gospodarki przestrzennej lub zarządzania kryzysowego.
Studenci na zajęciach nabędą umiejętności projektowania i eksploatacji systemów zarządzania bazami danych, co w przyszłości pozwoli im na zajęcie stanowisk pracy w charakterze projektanta i programisty systemów bazodanowych i/lub administratora systemów baz danych i hurtowni danych.

Facebook - News