gbru

Image1 Image2 Image3 Image4

prawo

Studia I stopnia na kierunku Prawo gospodarcze stanowi oryginalne, zrównoważone połączenie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej z zakresu nauk prawnych. Celem studiów jest przede wszystkim zapoznanie studentów z problematyką współczesnego obrotu gospodarczego, a także pogłębienie i uzupełnienie ich wiedzy dotyczącej podstawowych problemów prawa gospodarczego na podstawie określonych regulacji prawnych. Założeniem studiów jest przekazanie studentom nie tylko wiedzy teoretycznej, ale jednocześnie nauczenie posługiwania się określonymi umiejętnościami  w praktyce. W tym celu zakładana proporcja zajęć teoretycznych do problemów praktycznych rozkłada się równomiernie, bowiem program studiów obejmuje moduły zajęć, które powiązane zostały z praktycznym przygotowaniem zawodowym służącym zdobywaniu przez studenta umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych.   

    Absolwent studiów na kierunku Prawo gospodarcze podniesie swoje kwalifikacje w zakresie zrozumienia istoty prawa gospodarczego, sprawnego posługiwania się przepisami prawa w codziennej praktyce gospodarczej z przedmiotów kierunkowych i równoczesnym nauczeniem posługiwania się nabytymi umiejętnościami w praktyce. Studia umożliwią także zwiększenie umiejętności współpracy z urzędami i instytucjami oraz obsługą prawną świadczącą pomoc dla jednostek gospodarczych, bowiem kierunkowe bowiem efekty kształcenia w obszarach wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych opracowano uwzględniając możliwości kadrowe oraz opinie lokalnych pracodawców i dyrektorów powiatowych urzędów pracy, wskazujących na zapotrzebowanie na określone kompetencje praktyczne.

    Studia na kierunku Prawo gospodarcze mają na celu przygotowanie ich absolwentów do pracy w administracji rządowej i jednostkach samorządu terytorialnego, administracji wymiaru sprawiedliwości, urzędach skarbowych, organizacjach pozarządowych, fundacjach i stowarzyszeniach, a także w firmach konsultingowych i doradczych. W obrębie tych instytucji znajomość prawa gospodarczego jest bowiem podstawowym warunkiem ich rozwoju. Za potencjalnych pracodawców należy także uznać biura rachunkowe, kancelarie prawnicze, biura konsultingowe, podmioty realizujące projekty współfinansowane ze środków wspólnotowych oraz działy kadrowe i księgowe przedsiębiorców.

    Wychodząc na przeciw potrzebom praktycznego kształcenia umożliwiono studentom kierunku Prawo gospodarcze wybór dwóch specjalności:
Prawo w biznesie lub Prawo i finanse, dzięki czemu będą oni mogli poznać bliżej specyfikę pracy zarówno w sektorze prywatnym, jak też publicznym.                            
    Ponadto w związku z intensyfikacją kontaktów międzynarodowych zarówno w sferze biznesowej, jak i administracyjnej program studiów oferuje również możliwość zapoznania się z europejskim prawem gospodarczym.

 

 

 

Facebook News